Google event

Idag har vi varit på ett event hos Google. Jag har berättat om mitt engagemang som kontaktperson om hur man kan få snabbare hjälp tillbaka i arbete vid sjukdom eller skada.

Som patient har jag fått erfara en allvarlig vårdskada till följd av försenade beslut. Jag har sedan 2009 varit kontaktperson för enskilda i ärenden till vård och myndigheter. I den rollen som kallas Myndighetslots har jag ofta mött många med samma frustration över de problem som kan uppstå i kontakten mellan vård och myndigheter. Det tar för lång tid att få hjälp oavsett sjukdom eller skada.

Om vård kan erbjudas inom vårdgarantin och beslut om ersättning kan ske inom sjukperioden kan den anställde klara sig. Idag är det flera månaders väntetid för beslut om både vård och ersättning. Det gör att anställda blir sjukare i väntan på åtgärd.Vi måste sänka trösklarna för återgång i arbete

Bristen på effektiva lösningar gör att vårdköer växer och återgång i arbete blir mycket svårare.

Att slussa runt beslut kostar miljarder varje år. De som drabbas av sjukdom eller skada får försenade insatser med minskad arbetsförmåga som resultat. Arbetsgivare förlorar arbetskraft. Individen förlorar sin hälsa och förmåga till försörjning.

Ett typexempel är sjukskrivning vid operation. Vid operation av ett knä beviljar Försäkringskassan sex veckors sjukskrivning oavsett omständigheter. Om komplikationer tillstöter får den anställde begära omplacering till andra arbetsuppgifter fram tills en återgång i ordinarie arbetsuppgifter. Om arbetsgivaren inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter får den anställde begära tjänstledigt på grund av sjukdom och anmäla sig hos Arbetsförmedlingen för att aktivt söka annat arbete och ha a-kassa under tiden. Om den anställde inte gör detta blir denne utförsäkrad.


Vi utvecklar en samverkansplattform för hantering av ärenden och beslut mellan vård och myndigheter. Genom att hantera alla ärenden mellan vård och myndigheter via en kanal kan vi korta beslutsvägarna och uppnå snabbare beslut om vård, ersättning och andra insatser.
Myndighetsbeslut har en särskild tågordning i den förvaltningsrättsliga beslutsgången

Varje beslut hos en myndighet ska hanteras enligt gällande förvaltningsrättsliga principer. Några av dessa principer är självständighets-, legalitets- och skyndsamhetsprinciperna. För att myndigheterna ska kunna ta rättssäkra beslut som ska fungera i verkligheten måste dessa principer följas.


Det innebär att varje gång en medarbetare drabbas av sjukdom eller skada ska berörda myndigheter agera enligt de förvaltningsrättsliga principerna. Några av dessa principer innebär att varje myndighet ska agera självständigt i sina beslut. Utredning och beslut ska hanteras opartiskt, objektivt och skyndsamt. Myndigheten ska även ha stöd i lagen för det beslut som tas. Bristen på pengar gör att det blivit vanligare att tillämpningen blir att annan myndighet får ta över ärendet.


I Sverige har vi vad man kallar normativ lagstiftning. Det innebär att det finns en framtagen norm med villkor i en statlig försäkring som reglerar beslut om vård, ersättning och andra hjälpinsatser. Denna normativa lagstiftning går sällan ihop med politiska beslut och snäva ekonomiska marginaler. En av många effekter blir att beslut förskjuts till andra myndigheter. Den som drabbats av sjukdom eller skada får allt svårare att återgå i arbete.Allt gott, Nanda 🍏 via Assistent

Gillar