Bygg ditt eget imperium

Det värsta som kan hända en individ är att drabbas av sjukdom eller skada. Bristerna i de trygghetssystem som finns gör att man får bygga sig sitt eget imperium.


Det skyddsnät som tidigare fanns är ett minne blott. Allt för många gånger har jag bevittnad hur människor går under i väntan på hjälp till följd av sjukdom eller skada.

Bristerna sitter till stor del i oskäliga fördröjningar av beslut om beviljad vård, ersättning och hjälpinsatser. 


Vårdköer och ökad administration är centrala flaskhalsar.


Systemfel & Kvalitetsbrister


Vad är då orsaken till denna nedåtgående spiral?

Det är sällan en enskild faktor utan oftast är det flera faktorer tillsammans som inte samverkar. Det blir som ett pussel med allt för många bitar där man som enskild förväntas få ihop en bild man inte ens vet hur den ser ut. Som enskild är man ofta helt oförmögen att på egen hand klara av att reda ut de olika delarna.


Min erfarenhet är att den primära orsaken är att man berörs av så många olika kontaktytor och instanser som inte samarbetar med varandra. Detta skapar i sin tur en karusell med utredningar som har bristande kvalitet.

Allt för ofta baseras innehållet i en utredning mer på utredarens personliga uppfattning än på objektiv medicinsk fakta.


Varje instans gör sin egen utredning i total avsaknad av en sammanhållande länk. Som kontaktperson är jag denna länk.


Svårast blir det vid prövning av olika myndighetsbeslut när det är nämnda utredningar som ligger till grund för beslut som beviljad vård, ersättning och hjälpinsatser.

Till det skapas parallellt omotiverade köer med orimliga väntetider som följd.

Det är i denna väntan på vård, behandling och utredning som många upplever att ekonomin sinar och med det kommer bristande motivation och minskad förmåga att komma tillbaka.


Vad kan man göra för att klara av situationen? 


Vad kan man göra för att kunna klara av situationen?
Det går att vara förutseende till viss del. Att spara pengar för att kunna ha en buffert och att säkerställa att man är rätt försäkrad är en bra början. Dock är det långt ifrån alla som kan ha en buffert som motsvarar 3-6 månaders inkomst.


Sjukskrivningen är indelad i olika perioder räknat från sjukdag 1-365. Under perioden så skiljer sig bedömningen för rätten till sjukpenning sig åt. Läs mer fakta nedan. (Försäkringskassans bedömning vid sjukpenning)

En viktig brytpunkt i socialförsäkringen är sjukdag 180. Denna period i sjukskrivningen är tänkt att användas för medicinska utredningar, behandlingar. ev. rehabilitering och konvalescens. I merparten av de sjukskrivningar som görs är det rimligt att förvänta sig ha en preliminär prognos om återgång i sysselsättning innan sjukdag 365 har passerat. Det undantag som finns är vid allvarlig eller livshotande sjukdom.

Men detta fungerar bara om vårdkedjan och den administrativa kedjan kan följas åt parallellt.


Den som inte kan redogöra för en vårdplan med arbetsåtergång innan sjukdag 365 infaller, riskerar bli nekad sjukpenning redan efter sjukdag 180.Allt för många har tvingats använda merparten av de 180 första sjukdagarna i väntan på remiss, behandling eller rehabilitering. Något som försätter allt för många i situationen att välja mellan att arbeta sjuk, bli arbetslös eller byta arbete. Ett resultat som tvingar många att bli utförsäkrade.


Om man sitter fast i denna väntsluss så kräver regelverket att man ansöker om andra arbetsuppgifter, (hos befintlig eller annan arbetsgivare) i väntan på medicinsk åtgärd.


Bygg ditt eget imperium 


Min erfarenhet är att man måste börja tänka i helt nya banor. Du kan med hjälp av andra bygga ditt eget imperium.

För att klara av en bestående nedsatt funktion i någon mån behöver man acceptera att man behöver hitta andra lösningar. Man behöver vara en del av en stor helhet.

Med hjälp av andra kan man bygga sitt eget imperium för att få vardag, sysselsättning och försörjning att fungera. Hur detta kan gå till finns det lika många sätt som det finns människor.

Man behöver tänka på att man inte alltid kan mäta all prestation i nedlagd tid eller kapacitet. Idag räknar vi ofta sysselsättning i antalet timmar för nedlagd tid i förhållande till vilken ekonomisk kompensation man kan få ut. Det behöver inte vara så.

Vi lever på gott och ont i den digitala eran vilket samtidigt skapar en unik möjlighet att fördela sin tid. Man gör vad man kan, när man kan. Mellan gångerna kan man invänta respons på det man gör. Det kräver en sträng disciplin som kan vara svår, men det går.Livspusslet är svårt och dess komplexa bild gör oss än en gång påminda om att det inte finns någon standardlösning.För den som är konstnärlig kan det vara att skapa något. För den som kan skriva kan det vara att inspirera andra och visa att ingen är ensam. Om man skriver artiklar kan samma artikel användas ett flertal gånger. Vi har alla olika förutsättningar och olika styrkor som vi behöver förvalta med stor omsorg.


Om du är drabbad av sjukdom och/eller skada är det avgörande för dig själv att du undersöker vilka möjligheter du har. Det gör du genom att söka din talang och i samarbete med Försäkringskassan och/eller Arbetsförmedlingen gör upp en plan.

Mitt imperium 

Jag som inte är lika fysiskt rörlig som tidigare kan med god planering använda mig av digitala lösningar. Jag har det jag behöver för att skapa den grund jag behöver för hälsa och sysselsättning genom min restförmåga.

I mitt fall så tog jag tillvara på den resterande förmåga jag hade. Jag använde mig av tidigare kunskap och erfarenhet för att bygga upp en motsvarighet till att kompensera den arbetsförmåga jag förlorade.

Jag ville hjälpa andra hitta sin passion på det sätt jag gjort. Det var så jag blev kontaktperson (Sv. Spetspatient, eng. Patient advocate) för att vägleda enskilda i ärenden mellan vård och myndigheters administration. Med denna hjälp skapas utrymme för att bli friskare snabbare. Det skulle visa sig ganska snabbt att det var fler som behövde denna hjälp än vad jag kunde klara av på egen hand.


Genom att hitta sin passion kan man återskapa kontrollen i sitt liv. Jag vill skapa utrymme för fler att bli friskare snabbare. Jag tog hjälp av tidigare kollegor då jag inte klarade alla delar ensam. Det var så vi skapade kontaktpersoner och samhällsvägledare kallade Myndighetslots. Vi skapade en organisation där vi anställde jurister som bistod i ärenden. Efter några år kunde vi konstatera att det fanns tydliga mönster i de brister som uppstod i utredningar mellan vård och myndigheter.

Möjligheter och behov kunde inte längre mötas i samma system. Vi kunde se att allt fler hamnade i kläm mellan myndigheters beslut. Rättssystemet har det senaste decennierna successivt försämrats som en följd av briser i utredningarna.


Vi såg att detta var ett säkert sätt för många att utveckla ett rättshaveristiskt beteende. Som samhällsvägledare hanterar man administrativa frågor och då blev det ohållbart att inte kunna möta de allt stötte samtalsbehov som enskilda utvecklade i denna pressade situation.


Vi var tvungna att hitta en lösning där vi kunde hjälpa fler och samtidigt öka rättssäkerheten. För att fler skulle kunna få hjälp snabbare togs beslutet att digitalisera vår Myndighetslots så att man kan få hjälp direkt via vårdgivare och företagshälsovården och/eller arbetsgivaren. På så vis kan vi säkerställa korrekta uppgifter följer med i hela beslutskedjan.

Jag tror inte jag kan förändra hela världen men att förändra några människors värld är en bra bit på vägen. Detta har varit mitt sätt att kompensera den kapacitet jag förlorade.


Det är många knutar som ska lösas.


Fakta

Varje enskilt ärende prövas av Försäkringskassan och/eller Arbetsförmedlingen tillsammans med ev. arbetsgivare.


Socialstyrelsen, bedömning av rätten till fortsatt sjukpenning vid allvarlig sjukdom


Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang. Läs mer.
https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/allvarlig-sjukdom-2014.pdf


Vad gäller för din diagnos?
https://roi.socialstyrelsen.se/fmb

Försäkringskassan bedömning vid rätten till sjukpenning.

https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/arbetsformedlingen/forsakring/sjukpenning


Allt gott, Nanda 🍏 via Assistent

Gillar